آخرین اخبار : 

متن همدردی

متن همدردی

متن همدردی برای وفات عزیزان   رفتی زدیده و داغت به دل ماست هنوز هرکجا مینگرم روی تو پیداست هنوز   آنقدر مهر ووفا بر همگان کردی تو نام نیکت همه جا ورد زبان‏هاست هنوز